آمار کلی

کد ملی: 417015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان مرکز آموزش پشتیبانی شهید سر لشگر فیض اله امانی نزاجا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/25 تا کنون