آمار کلی

کد ملی: 579974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی رستورانهای زنجیره ای اکبر جوجه گلوگاه امیر خانلو و پسران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/15 تا کنون