آمار کلی

کد ملی: 174121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سرمایه و رفاه کارکنان فولاد آتیه بازرس اصلی خارج شده 1397/06/18 تا 1398/08/19