آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دویست و بیست و دو حمل و نقل کامیونداران خودراننده فاروق عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/11/28 تا 1398/03/16