آمار کلی

کد ملی: 006279XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شریف تجارت بی نظیر مدیرعامل فعال 1397/12/01 تا کنون