آمار کلی

کد ملی: 446937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی تاسیساتی آراساز یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/01 تا 1397/06/14