آمار کلی

کد ملی: 509001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز افزای رهسا رئیس هیئت مدیره فعال 1393/02/31 تا کنون