آمار کلی

کد ملی: 229169XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران رهگذر زاگرس بازرس اصلی فعال 1399/01/06 تا کنون
آرمان شهر طلایی اروند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/10/22 تا کنون