آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه گستر احسان بروجرد مدیرعامل خارج شده 1382/09/05 تا 1388/10/01