آمار کلی

کد ملی: 005116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمین طرح البرز بازرس اصلی فعال 1393/08/07 تا کنون