آمار کلی

کد ملی: 556001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین مهارت بنای مهاجر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/09/26 تا 1397/06/20