آمار کلی

کد ملی: 527961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو بار مبارکه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/08 تا 1398/03/12