آمار کلی

کد ملی: 003587XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیماس سازان پارس بازرس اصلی فعال 1389/08/29 تا کنون