آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن آب و فاضلاب شهری استان بوشهر به شماره ثبت 2578 و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/11/24 تا کنون