آمار کلی

کد ملی: 063838XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غروب خورشید سالوک اسفراین بازرس اصلی فعال 1399/05/20 تا کنون