آمار کلی

کد ملی: 154030XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیرین سهند ماراغا بازرس علی البدل خارج شده 1393/04/12 تا 1396/02/25