آمار کلی

کد ملی: 007477XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابر سپید پارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/29 تا کنون