آمار کلی

کد ملی: 291960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتصال آوران صنعت پویا منطقه آزاد ماکو بازرس اصلی فعال 1398/04/29 تا کنون
آغری داغ صنعت منطقه آزاد ماکو بازرس اصلی فعال 1398/03/01 تا کنون