آمار کلی

کد ملی: 454992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا برق جوان قره داغ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/20 تا کنون