آمار کلی

کد ملی: 285175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی بعثت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/14 تا کنون