آمار کلی

کد ملی: 443231XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره برق شهرستان مهریز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/03 تا کنون