آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/05/21 تا 1386/12/12