آمار کلی

کد ملی: 396191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن لشکر پنجاه و هشت ذوالفقار مدیرعامل فعال 1397/12/16 تا کنون