آمار کلی

کد ملی: 007359XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین لوتوس ابزار آسیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/13 تا کنون
اندیشه سازان دماوند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/16 تا کنون
مهندسین آرتا لوتوس قطعه عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/08 تا کنون
تولیدی و بازرگانی آسیالنت رئیس هیئت مدیره منحل شده 1398/04/25 تا کنون