آمار کلی

کد ملی: 065321XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ادیبان تجهیز دانشور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/12/13 تا کنون