آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد آفرین آسیا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/05/24 تا 1388/10/15