آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوله کشی گاز مشعل طاق کسری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1389/02/06 تا کنون