آمار کلی

کد ملی: 003608XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر مجریان ایده های درخشان بازرس علی البدل فعال 1394/10/06 تا کنون