آمار کلی

کد ملی: 209196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور ایده گستران دیاموند عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/09/05 تا 1394/07/29