آمار کلی

کد ملی: 456975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمه سازه قومس رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/31 تا کنون