آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نساجی شایسته مشهد بازرس اصلی خارج شده 1385/06/26 تا 1387/05/29