آمار کلی

کد ملی: 078002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق وصنعت نوین احسان بازرس اصلی فعال 1398/09/12 تا کنون
پارس ساینار شرق بازرس علی البدل فعال 1397/05/16 تا کنون