آمار کلی

کد ملی: 447975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فردای کویر یزد عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/25 تا کنون