آمار کلی

کد ملی: 229114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یسنا کاوش مهرسان فارس نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/02/13 تا کنون
کاوه رسام عصر صنعت فارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/21 تا کنون