آمار کلی

کد ملی: 182944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دریای آبی متحد مدیرعامل خارج شده 1396/12/07 تا 1397/03/20