آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای استان قزوین بازرس علی البدل فعال 1386/11/08 تا کنون