آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمع آوری ضمایم غیر خوراکی دام کشتارگاه بیجار بازرس اصلی فعال 1383/04/17 تا کنون