آمار کلی

کد ملی: 439079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابزار سمعک باغچه بان رئیس هیئت مدیره فعال 1393/08/01 تا کنون