آمار کلی

کد ملی: 264916XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بادبان سپید دریا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/24 تا کنون