آمار کلی

کد ملی: 494974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزارو دویست و پنجاه وهشت تولیدی متین صنعت غرب بازرس علی البدل فعال 1396/06/12 تا کنون