آمار کلی

کد ملی: 007044XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر نقش پارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/05/20 تا 1394/04/02
فرنام انرژی سبز نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1389/11/12 تا کنون