آمار کلی

کد ملی: 073008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن سایبان سازانه جام نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/10/20 تا 1397/07/30