آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی تاسیس اتی تک نصب شمال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1384/11/11 تا کنون