آمار کلی

کد ملی: 005398XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاورسامان پایدار ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/22 تا کنون
مدیریت عمران و صنعت آبادگران احباب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
ترنج آرا ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
طرح و پژوهش ایستا بنا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/07 تا کنون
سامان پایش پی و خاک عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/08/27 تا 1397/10/19
ابنیه تابناک ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/03 تا کنون