آمار کلی

کد ملی: 428474XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرنود آرای زنجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/01 تا 1396/11/01