آمار کلی

کد ملی: 354005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماه تابان دشتی بازرس علی البدل فعال 1398/08/13 تا کنون