آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری تک سفر ایرانیان شیراز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/22 تا کنون