آمار کلی

کد ملی: 184011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرار سازان جنوب بازرس علی البدل فعال 1394/11/17 تا کنون