آمار کلی

کد ملی: 003893XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی توسعه سرمایه گذاری اصناف ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/24 تا کنون