آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه بازرگانی در شاهین تبریز بازرس اصلی خارج شده 1395/03/01 تا 1396/09/23